Komunikacja w systemie

Navigator 365 has many ways of communicating with other team members. Options available:

Consult #

When participating in any type of workflow, there is a possibility that your task needs to be consulted with someone. You can pass any information by using the “Consult” option in your workflow. To consult, first, open your document. Go into the Workflow section by selecting the Workflow tab in the tab panel, usually in the top-right corner of your working area. Inside you will find the workflow history and the action that needs to be taken. Next to your typical buttons, there is also an expandable button. By pressing it, there will be an option called “Consult with” which is what we are looking for. After clicking the button, the pop-up will appear on your screen. From there you can simply select a user whom you want to consult your task with and write your message. The receiving person will be notified about the consultation and will be required to take further action in this workflow. The workflow won’t continue until the person notified responds to it. Note that using this option adds permission to the selected user.

 

Navigator 365 oferuje wiele sposobów komunikacji z innymi członkami zespołu. Dostępne opcje:

Skonsultuj #

Podczas uczestniczenia w dowolnym typie przepływu pracy istnieje możliwość, że zadanie będzie wymagało konsultacji z kimś. Możesz przekazać dowolne informacje, korzystając z opcji „Skonsultuj” w swoim przepływie pracy. Aby się skonsultować, najpierw otwórz dokument. Przejdź do sekcji Workflow, wybierając zakładkę Workflow w panelu zakładek, zwykle w prawym górnym rogu obszaru roboczego. Wewnątrz znajduje się historia przepływu pracy i działania, które należy podjąć. Obok typowych przycisków znajduje się także przycisk rozwijany. Po jego naciśnięciu pojawi się opcja o nazwie „Skonsultuj z”, której właśnie szukamy. Po kliknięciu przycisku na ekranie pojawi się wyskakujące okienko. Stamtąd możesz po prostu wybrać użytkownika, z którym chcesz skonsultować swoje zadanie i napisać wiadomość. Osoba odbierająca zostanie powiadomiona o konsultacji i będzie musiała podjąć dalsze działania w tym przepływie pracy. Przepływ pracy nie będzie kontynuowany, dopóki osoba powiadomiona na niego nie odpowie. Należy pamiętać, że użycie tej opcji powoduje dodanie uprawnień do wybranego użytkownika.

Comments #

Commenting is the most popular way of communication in NAVIGATOR365. It is used for writing quick messages attached to a document and can be used for notifying multiple users at once and for keeping longer conversations. In this place, you can also make notes or additional info just for yourself.

To start, open the document that you want to comment on. On the top right corner of your screen press the “Comments”, which will lead you to the comments tab. What you see first are previous comments (in case there are any). You can add your comments at the bottom of the list. It is worth noting that you can mention other users by writing their names after the “@” sign. Under the 3 dots sign you can also find options to add a screenshot or a file to the comment. Once the Notify by email about new comments is ticked the system will email the user with new comments for this document.

After saving the comment, users will be immediately notified about the comment. Everybody who has permission to view this document will also be able to see your message (unless your form is configured otherwise). The person mentioned with the @ sign will gain permission to view the document.

Komentarze #

Komentowanie jest najpopularniejszym sposobem komunikacji w NAVIGATOR365. Służy do pisania szybkich wiadomości dołączonych do dokumentu i może być używany do powiadamiania wielu użytkowników jednocześnie oraz do prowadzenia dłuższych konwersacji. W tym miejscu można również tworzyć notatki lub dodatkowe informacje tylko dla siebie.

Aby rozpocząć, otwórz dokument, który chcesz skomentować. W prawym górnym rogu ekranu naciśnij „Komentarze”, co doprowadzi Cię do zakładki komentarzy. To, co zobaczysz najpierw, to poprzednie komentarze (jeśli takie istnieją). Możesz dodać swoje komentarze na dole listy. Warto zauważyć, że możesz wspomnieć o innych użytkownikach, wpisując ich nazwy po znaku „@”. Pod znakiem 3 kropek można również znaleźć opcje dodania zrzutu ekranu lub pliku do komentarza. Po zaznaczeniu opcji Powiadamiaj e-mailem o nowych komentarzach system wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail z nowymi komentarzami do tego dokumentu.

Po zapisaniu komentarza użytkownicy zostaną natychmiast powiadomieni o komentarzu. Każdy, kto ma uprawnienia do przeglądania tego dokumentu, będzie mógł również zobaczyć Twoją wiadomość (chyba że Twój formularz jest skonfigurowany inaczej). Osoba wymieniona ze znakiem @ uzyska uprawnienia do wyświetlania dokumentu.

Once the comment has been sent the recipient will get a system notification in the top right part of the screen with a number on the bell. Once clicked the description of the notification can be seen.

Po wysłaniu komentarza odbiorca otrzyma powiadomienie systemowe w prawej górnej części ekranu z numerem na dzwonku. Po kliknięciu można zobaczyć opis powiadomienia.

Become a partner