Nowości w wersji 1.7

Widok kalendarza na liście #

Do listy dodano nową opcję. Teraz można wyświetlić listę jako kalendarz. Co więcej, można dodać nowy dokument, po prostu wybierając datę w kalendarzu. Po kliknięciu ostatniego dnia wybranego okresu w wyskakującym okienku pojawi się formularz dodawania nowego dokumentu.

Otwieranie dokumentu za pomocą środkowego przycisku myszy #

Teraz możesz otworzyć dokument, klikając łącze środkowym przyciskiem myszy. Dokument pojawi się w nowej zakładce.

 

Zapisywanie schematu procesu bez ustawiania nazw ścieżek #

Projektowanie procesów zostało ulepszone. Teraz można narysować cały proces i zapisać go bez konieczności dodawania nazw ścieżek w akcjach użytkownika.

 

Podpowiedź na atrybutach wyboru #

Czasami, gdy musisz dodać do formularza atrybut wyboru, taki jak przyciski pojedynczego wyboru, masz dylemat. Element ten powinien być dobrze zaprezentowany, więc musi być krótki, ale z drugiej strony powinien być wystarczająco długi, aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć wartość.

Teraz możesz mieć jedno i drugie. Możesz dodać podpowiedź do każdej pozycji w sekwencji odpowiedzi, po prostu wybierając kolumnę na liście używanej w konfiguracji atrybutu, która zawiera podpowiedź.

Akcja Pobierz maile #

Nowa akcja Pobierz maile jest już dostępna. Akcja uruchomiona w ramach procesu uzyska dostęp do serwera pocztowego i pobierze wszystkie nowe wiadomości e-mail. Później możesz użyć danych z wiadomości e-mail, takich jak adresat, nadawca, temat itp. i użyć wartości podczas tworzenia nowych dokumentów w pętli iterującej po pobranych wiadomościach e-mail.

 

Akcja zatrzymania procesu #

Dodano nową akcję. Można skonfigurować przycisk na formularzu i przypisać do niego akcję Zatrzymaj proces. Akcja zatrzyma uruchomiony proces z możliwością wznowienia go za pomocą akcji Wznów proces. Pozwala to użytkownikowi na ręczne zarządzanie uruchomionymi procesami.

Nowe funkcje w akcji Wyślij maila #

Akcja Wyślij maila została zmieniona. Teraz masz wiele nowych narzędzi do konfiguracji tej akcji, takich jak dodawanie pól z formularza do każdego pola wiadomości e-mail (tzw. pól mentions) lub używanie znaczników HTML w polach.

Dokumenty konfiguracyjne #

Wiele zaawansowanych aplikacji wymaga konfiguracji. Czasami wystarczy do tego prosty formularz konfiguracyjny, ale zazwyczaj konieczne jest bardziej szczegółowe podejście. Na przykład można utworzyć formularz CRM ze statusami szans, utworzyć listę z tego formularza i użyć jej do skonfigurowania atrybutu listy rozwijanej. Niestety, po zaimportowaniu aplikacji do innego środowiska trzeba tworzyć wszystkie dokumenty od nowa.

 

Teraz, dzięki nowej funkcji, można oznaczyć określone dokumenty jako „do eksportu”, a wszystkie te dokumenty zostaną przeniesione do nowego środowiska.

Edycja załącznika w Microsoft365

W nowej wersji Navigator365 dodaliśmy integrację z Microsoft 365. Teraz, jeśli masz konto Microsoft 365 i używasz go do logowania się do Navigatora, możesz wywołać aplikację internetową Office lub Excel i edytować plik. Po zapisaniu dokumentu system automatycznie zastąpi załącznik jego nowszą wersją.

Domyślny wykonawca aktywności podczas tworzenia procesu #

Podczas projektowania i tworzenia nowego procesu każda nowa akcja jest domyślnie aktywnością użytkownika. Niestety, nie można zapisać procesu bez skonfigurowania każdego wykonawcy akcji.

Teraz system domyślnie ustawia właściciela procesu jako wykonawcę akcji, dzięki czemu można zapisać proces i skonfigurować go później.

 

Akcja Połącz Json – posługiwanie się plikami JSON #

Dodano nową akcję, którą można zmieniać pliki JSON. Kiedy używasz akcji Wywołaj REST API do integracji dwóch systemów, często otrzymujesz pewne dane w formacie JSON z jednego systemu i zmieniasz je w drugim systemie. Na przykład dodajesz wpis do listy i zwracasz go do pierwszego systemu.

Ta akcja może scalić dwa pliki JSON, dzięki czemu da się przygotować dane wewnątrz Navigatora365, scalić je z danymi pobranymi z innego systemu, a następnie wysłać z powrotem.

Become a partner